Digital IQ Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldal adatkezelését szabályozza: digitaliq.hu

Nagyon fontos számomra a weboldalam látogatói személyes adatainak védelme, és ezeknek megfelelő biztostonságát figyelemmel kezeljük. Ez az adatvédelmi nyilatkozat tájékoztatást nyújt arról, hogy hogyan kezeljük a személyes adataidat.

Ha hozzájárulsz a sütik használatához a jelen adatvédelmi tájékoztató feltételeinek megfelelően, amikor először látogatod meg a Digital IQ weboldalt, azzal engedélyezed számunkra a sütik használatát minden egyes alkalommal, amikor meglátogatod a weboldalt.

Jelen Adatkezelési tájékoztató Juhász Erik E.V., mint adatkezelő (a továbbiakban: “Szolgáltató”) által üzemeltetett https://www.digitaliq.hu oldalon (a továbbiakban: Honlap) megvalósuló személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást, valamint a szolgáltatása nyújtása során megvalósuló adatkezeléssel és adatfeldolgozással kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza.

Az adatkezelés jogalapja, célja, a kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

Adatkezelő adatai és elérhetőségei
Név: Juhász Erik egyéni vállalkozó (Adószám: 56332364-1-34)
Székhely: Magyarország 8600 Siófok, Béri Balog. Á. u. 69/B
E-mail: info@digitaliq.hu
Telefon: +36 30 3001173
Weboldal megnevezése és címe: www.digitaliq.hu

Az adatkezlés jogalapja
A Szolgáltató, mint adatkezelő az Európai Parlament és a tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet a továbbiakban: „GDPR”) értelmében az alábbi jogalapokon és az alábbi célokból kezeli a Honlapot használók és a szolgáltatások igénybe vevő, illetve az ajánlatkérő kitöltők (továbbiakban együttesen: Felhasználók) által megadott adatokat.

Az adatkezelési tájékoztató célja
Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a digitaliq honlapra látogatók és későbbi ügyfeleim részére látható legyen, hogy milyen személyes adatokat kezelek és milyen jogszabályi előírásoknak felelek meg. Tevékenységeimmel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A személyes adatok gyűjtése
A következő típusú személyes adatokat gyűjthetem, tárolhatom és felhasználhatom:

 • a számítógépeddel kapcsolatos információkat, beleértve az IP-címet, a földrajzi tartózkodási helyet, a böngésző típusát és verzióját, valamint az operációs rendszert;
 • információkat a weboldal meglátogatásáról és annak használatáról, ideértve a küldő hivatkozás adatait, a látogatás hosszát, az oldalmegtekintéseket és a weboldalon a navigáció adatait;
 • a weboldalon az ajánlatkérő kitöltésekor megadott információkat, például: a név, e-mail cím, telefonszám
 • a weboldal használata közben keletkező információkat, például hogy mikor, milyen gyakran és milyen körülmények között volt használva a weboldal;
 • az e-mailben vagy a weboldalon keresztül elküldött információkat, beleértve azok tartalmát és metaadatait;
 • minden egyéb személyes információt;

A személyes adatok felhasználása
A weboldalon keresztül számunkra elküldött személyes adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozatban vagy a weboldal vonatkozó oldalain meghatározott célokra használom fel. Az személyes adatokat a következő célokra használom fel:

 • a weboldal és a vállalkozás adminisztrálása;
 • a weboldal testreszabása;
 • a weboldalon található szolgáltatások elérhetővé tétele;
 • harmadik felek számára statisztikai információk szolgáltatása felhasználókról (azonban ezek a harmadik felek nem azonosíthatnak egyetlen felhasználót sem ezen információk alapján);
 • a weboldallal kapcsolatos, az általad vagy rólad tett tudakozódások és panaszok kezelése;
 • a weboldal biztonságának megőrzése és a csalások megelőzése;
 • egyéb felhasználások.

A személyes adatok biztonsága

 • Megteszem a megfelelő technikai és szervezeti óvintézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozzam a személyes adatok elvesztését, a velük való visszaélést vagy a módosításukat.
 • Minden, az általad megadott személyes információt biztonságos (jelszóval és tűzfallal védett) szerveken tároljuk.

Hozzáférés a személyes adatokhoz
Honlapom látogatói, ügyfeleim, partnereim jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni a következő információkhoz:

 • adatkezelés céljai
 • az érintett személyes adatok kategóriái
 • az adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen

Helyesbítéshez való jog
Honlapom látogatói, ügyfeleim, partnereim jogosultak arra, hogy kérésre helyesbítsem a rájuk vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérhető a hiányos személyes adatok kiegészítése. A helyesbítésről minden olyan címzettet tájékoztatnom kell, akivel a személyes adatot közöltem, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésre tájékoztatom a címzettekről.

Indokolatlan késedelem nélkül köteles vagyok törölni ügyfelem, megbízóm, weboldal látogatóm kérésére, vagy kérés nélkül is a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttem vagy más módon kezeltem;
 • a megbízó/ügyfél/látogató visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • a megbízó/ügyfél/látogató tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltem;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

A törléshez való jog
Jogosult vagy arra, hogy kérésedre az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rád vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy a rád vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

Tiltakozás joga
Az ügyfelem / megbízóm tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor, amennyiben az adatkezelés jogalapja jogos érdek. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetem tovább, kivéve, ha bizonyítom, hogy azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek ügyfelem / megbízóm érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az adatok frissítése
Kérem, jelezd nekem, ha javítani vagy frissíteni kell az általunk tárolt személyes adatokat.

A kezelt adatok köre

Ajánlatkérő sablon:
Célja, hogy az online kapcsolatfelvételi lehetőséget biztosítsa az érdeklődőnek. Az adatokat hozzájárulás alapján kezelem. Az ajánlatkérőben nevet, email címet és telefonszámot kérek megadni kötelezően.

Kapcsolatfelvétel telefon útján:
A honlapomon elhelyezett telefonszámon kapcsolatfelvétel lehetséges, mely során megismerem a hívó nevét és telefonszámát. Az adatokat így a hívó fél hozzájárulásával ismerem meg. Amennyiben nem leszünk üzleti partnerek, úgy a megkapott adatokat nem mentem el.

Számlázás:
Amennyiben valamely szolgáltatásomat megrendelik tőlem, abban az esetben szerződést kötünk és számlát állítok ki a munka díjáról. Ehhez elkért adatok a számlázási név, cím, e-mail cím.

Szolgáltatás igénybevétel esetén, szerződéses kapcsolat:
A megrendelt szolgáltatások elvégzése közben egyéb személyes adatokhoz is hozzájuthatok. Viszont ezekhez az adatokhoz minden esetben szerződés alapján juthatok hozzá.

Cookie-k használata, sütik

A sütik feladata:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A weboldal sütiket alkalmaz. A süti egy azonosítót (betűket és számokat) tartalmazó fájlnak felel meg, amelyet a webszerver küld a webböngészőnek, és amelyet a böngésző eltárol. Ezután megtörténik az azonosító visszaküldése a szerverhez minden alkalommal, amikor a böngésző lekér egy adott oldalt a szerverről. A sütik lehetnek „tartós” vagy „munkamenet” sütik: a tartós sütiket a böngésző tárolja, és a megadott lejárati időpontig érvényben maradnak, kivéve, ha a felhasználó a lejárati idő előtt törli őket; a munkamenet süti ezzel szemben lejár a felhasználói munkamenet végén, amikor a böngészőt bezárja a felhasználó. A sütik általában nem tartalmaznak olyan információt, amely által személyesen azonosítható lenne a felhasználó, azonban a rólad általunk tárolt személyes adatok kapcsolódhatnak a sütikben tárolt illetve a sütikből kiolvasható információkhoz. Weboldalunkon munkamenet sütiket és tartós sütiket is használunk.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az weboldalon alkalmazott sütik nevét, valamint azok felhasználási céljait az alábbiakban ismertetem:

A weboldalon a Google Analytics és az Adwords szoftverek segítségével a számítógép felismerése, amikor egy felhasználó meglátogatja a weboldalt / a weboldal használhatóságának javítása / a weboldal használatának elemzése / a weboldal adminisztrálása / a csalások megakadályozása és a weboldal biztonságának javítása / a weboldal testreszabása minden egyes felhasználó számára / a célzott reklámok használata, amelyek adott felhasználók számára különösen érdekesek lehetnek.

A weboldalon igénybe veszem a Google Analytics és Search Console és a rendszer szolgáltatásait. A Google Analytics és Search Console által kezelt cookie-k a weboldalra látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérését segítik. A cookie-k által gyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az információkat az adatkezelő érdekében elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a weboldal látogatottságát és a weboldalon végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen. A Google ezeket az információkat jogosult harmadik személyek részére továbbítani, amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi. A Google jogosult továbbá ezeket az adatokat az általa az adatok feldolgozásához igénybe vett harmadik személyek részére is továbbítani.

A Google Analytics által használt anonim session ID-k és cookiek (sütik) felhasználásának célja statisztikai jellegű. A felhasználó a regisztráció során önként hozzájárul, hogy a korábban említett adatokat az adatkezelő az Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően felhasználja. Az adatkezelő a megadott adatokat bizalmasan kezeli.

A Google AdWords konverziókövetés használata

Az adatkezelő a „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután nem fogsz szerepelni a konverziókövetési statisztikákban. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: LINK

Az adatok Google Analytics és Search Console általi kezeléséről a Google Analytics és Search Console tud részletes felvilágosítást adni: LINK

Amennyiben meg szeretnéd akadályozni, hogy a Google Analytics bármely weboldalon hozzáadja látogatásodat az analitikához, használd ezt a bővítményt (bármely böngészőre elérhető). LINK

A Google olyan cookie-kat is használ („DSID”, „IDE”, „NID”), amelyek arra szolgálnak, hogy összekapcsolják a felhasználó különböző eszközökön végzett tevékenységeit, ha korábban bejelentkezett rajtuk Google-fiókjába. Mindezt a felhasználónak megjelenő hirdetések eszközökön átnyúlóan történő összehangolása és a konverziós események mérése érdekében teszi. Ha nem szeretnéd, hogy a Google hirdetések összehangoltan, eszközein átnyúlóan jelenjenek meg neked, a Hirdetésbeállítások segítségével kikapcsolhatod a hirdetések személyre szabását. LINK

Facebook hirdetések
Weboldalamon marketing célokból Facebook konverziómérő pixelt is használok, melynek elfogadásához szintén hozzájárulásodat kérem, amikor először látogatsz az oldalra. Az ezzel kapcsolatos adatok szintén a Facebook-hoz kerülnek. Bővebb információt a Facebook sütikről ezen az oldalon találsz. LINK

A sütikkel kapcsolatos minden tevékenységet meg tudsz gátolni, a korábbi látogatások során elhelyezett adatfájlokat törölheted, ennek pontos módjáról böngésződ útmutatója igazít el, melyeket a következő oldalakon találsz:

A legtöbb böngészőben beállítható a sütik elfogadásának megtagadása — például:

 • az Internet Explorer böngészőben letilthatja a sütiket a sütikezelés felülbírálását érintő beállításokban
 • A Firefox böngészőben az összes süti letiltásához is beállítási lehetőség van
 • A Chrome böngészőben az összes süti letiltását is választhatja

Szerződés és jogi kötelezettség
Jogszabályban előírt kötelezettségem a számlázási adatok vezetése és a számla kiállítása. Így amennyiben az ezekhez szükséges adatokat a megbízóm nem küldi át, úgy abban az esetben nem tudom teljesíteni.

Szolgáltatásaim megrendelése során szerződést kötök ügyfeleimmel. Ezek az adatok a kapcsolattartó személy neve , telefonszáma, e-mail címe. A szerződés kötéshez elengedhetetlen adatok ezek.

Harmadik fél weboldalai

A weboldal hivatkozásokat és részleteket tartalmaz harmadik felek weboldalait illetően. Nem áll módunkban a harmadik felek adatvédelmi irányelveit és gyakorlatait ellenőrizni, valamint azokért nem vagyunk felelősek.

Az adatkezelés időtartama

A Google Analytics által létrehozott cookiek időtartama 30 napra szól, a session ID-k az oldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 10 munkanapon belül törli. Ezt az igényt az info@digitaliq.hu e-mail címen lehet bejelenteni.

A kezelt adatok megőrzési ideje:

 • Ajánlatkérő űrlap: Név, telefonszám, email cím – az üzleti kapcsolat lezárásáig, évente felülvizsgálat.
 • Kapcsolatfelvétel telefon útján: Név, telefonszám, email cím – az üzleti kapcsolat lezárásáig, az üzleti kapcsolat nélküliek nem kerülnek elmentésre.
 • Számlázás: Számlázási név, cím, e-mail cím – jogszabályban előírt ideig.
 • Szerződéskötés, közös munka esetén: Név, email cím – az üzleti kapcsolat lezárásáig, törlési kérelemig.
 • Cookie-k (Sütik): A sütik érvényességi idejéig, illetve amíg a felhasználó nem törli a saját böngészőjéből.
 • Google Analytics: Látogatottsági statisztika megőrzése – 26 hónapig.
 • Üzleti partnerek adatai: Név, e-mail cím, telefonszám – üzleti kapcsolat fennállásáig, törlési kérelemig

Általános adatkezelési irányelvek

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • A számlázással kapcsolatos adatkezelés alapja az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 78. § (3) bek. (bizonylatok megőrzési határideje) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) (számla kötelező elemei).
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

Domain és Tárhelyszolgáltató:
Webonic Kft.
8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11., Magyarország,
Cégjegyzékszám: 07-09-025725;
e-mail cím: support@webonic.hu
telefonszám:: +36 22 787674

Email fogadás küldés:
Gmail – Google Inc., Mountain View, California, USA
(Hozzáférés a levelezéshez és annak minden adatához.)

Számlázás:
szamlazz.hu
Név: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.)
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
E-mail: info@szamlazz.hu
elérhetőség: info@szamlazz.hu
Telefonszám: +36-30-35-44-789

Facebook oldal:
Facebook Inc.
Menlo Park, California, USA
Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Facebook pixel:
Facebook Inc.
Menlo Park, California, USA

Google Analytics, Google Search Console:
Google Inc., Mountain View, California, USA

Harmadik országba továbbítás
Egyedüli harmadik ország, amelybe adattovábbítás történik, az Amerikai Egyesült Államok. Az USA-val megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én, amelyet a Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks), a Facebook (https://www.facebook.com/about/privacyshield) is betart.

Panasz esetén

Személyes adataidat a legnagyobb körültekintéssel kezelem. Amennyiben mégis úgy érzed, hogy nem tettem meg minden tőlem elvárható intézkedést a személyes adataid védelme érdekében, vagy egyszerűen csak kérdésed van, kérlek, írj nekem az info@digitaliq.hu email címre.

Amennyiben vállalkozásom az adatkezelési elveket megsérti, az érintettek bíróság előtt gyakorolhatják jogérvényesítési lehetőségeiket, polgári per keretében. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Hozzájárulás visszavonása

Adatkezelésem hozzájáruláson alapul, melyek visszavonása ugyanolyan egyszerű módon visszavonható, mint a megadása történt. Más, hozzájáruláson alapuló adatkezelési műveleteim esetén, kérlek, írj egy rövid üzenetet az info@digitaliq.hu email címre.

Módosítások
Fenntartom magamnak a jogot a jelen tájékoztató bármikor megváltoztatható, amennyiben új vagy épp kevesebb funkciókkal változik a honlap. Amennyiben az alábbi tájékoztató ellenére kérdéseid merülnének fel, keress bizalommal.

Amennyiben új iránymutatások, állásfoglalások, részletszabályok válnak ismertté, amelyek miatt módosítanom kell, felülvizsgálom a tartalmat.

Az aktuális adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://digitaliq.hu/adatvedelmi-nyilatkozat

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2020.03.30. napjától lép hatályba.